Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne to ,,Zajęcia organizowane w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym, których celem jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów”.

Głównym celem zajęć pozalekcyjnych jest ujawnianie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Ponadto zajęcia pozalekcyjne wspomagają rodziców w opiece nad dziećmi, i tych, którzy mają wydłużony czas pracy i tych, którzy maja kłopoty w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych. Przemyślane zajęcia zmniejszają skalę niepowodzeń uczniowskich i pozwalają osiągnąć uczniowi sukces na miarę jego możliwości a także wpływają na rozwój uczniów wykazujących zainteresowania w danej dziedzinie. Rolą zajęć pozalekcyjnych jest również przeciwdziałanie różnym patologiom oraz korepetycjom i zajęciom płatnym, zdarza się, że organizowanym na terenie szkoły.

Podstawowym zadaniem szkoły wpisującym się w politykę jakości jest dbałość o dobro i wszechstronny rozwój każdego ucznia. Dla osiągnięcia tego celu należy zaplanować następujące działania:

  • diagnozowanie predyspozycji i zainteresowań uczniów,
  • uwzględnianie indywidualnych możliwości i zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do osiągania sukcesu przez każdego z nich,
  • wszechstronne aktywizowanie uczniów w procesie uczenia się,
  • akceptowanie oceniania osiągnięć uczniów przez nich samych i wykorzystywanie oceniania do samooceny oraz motywowania.

Dobrym sposobem realizacji zadań wpisanych w prawo oświatowe mogą być zajęcia pozalekcyjne. Traktować je należy jako przedłużenie procesu dydaktyczno-wychowawczego, a jednocześnie formę rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia. Zajęcia pozalekcyjne to też propozycja na zagospodarowanie wolnego czasu uczniów.

 

Parašykite komentarą