Tvarkos ir taisyklės

 

Gimnazijos nuostatai

Vidaus tvarkos taisyklės

Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mokyklos transporto naudojimo tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Vadovėlių įsigijimo tvarkos aprašas

Mokinių bendrojo lavinimo dalyko programos kurso keitimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos pamokų nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Neformaliojo švietimo organizavimo tvarka

Elektroninio dienyno naudojimosi tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos integravimo tvarkos aprašas

Smuto bei patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Gimnazijos olimpiadų, konkursų, varžybų organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo, įsivertinimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Darbo užmokesčio apmokėjimo sistema bendrojo ugdymo istaigoje

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarka

Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos ugdymo organizavimo 2020-2021 m. m. tvarkos aprašas

Pailgintos dienos grupės veiklos aprasas

Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 1 

Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 2

Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos nuotolinio mokymo(si) sistemos aprašas

Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo bei nemokamo maitinimo organizavimo karantino metu 1

Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo bei nemokamo maitinimo organizavimo karantino metu 2

Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Dėl mokyklų ugdymo proceso karantino metu

Nutarimas dėl LR Vyriausybės 2020-11-04 nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino LR teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo

 

 

 

 

Comments are closed.