Naudojimosi biblioteka taisyklės

  1. BENDROJI DALIS

1.1. Bibliotekos fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų numatyta tvarka.
1.2. Mokyklos biblioteka turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai, darbuotojai.
1.3. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.
1.4. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.

 2. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

2.1. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
2.2. Registruodamasis darbuotojas ar mokinys pateikia informaciją, kurios reikia skaitytojo
formuliarui užpildyti.
2.3. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

 3. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

3.1. Vadovėliai išduodami vieneriems mokslo metams.
3.2. Skaitytojo prašymu naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai.
3.3. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus,  formuliare pasirašo bibliotekininkas.

 4. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Skaitytojas turi teisę:
4.1.1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi namuose;
4.1.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;
4.1.3. pateikti užklausą žodžiu, raštu;
4.1.4. lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;
4.1.5. pareikšti savo nuomonę raštu arba žodžiu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.

4.2. Skaitytojas privalo:
4.2.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos
inventoriaus;
4.2.2. draudžiama savavališkai išsinešti spaudinius ir kitus dokumentus iš bibliotekos, jei jie
neįrašyti į skaitytojo formuliarą;
4.2.3. bibliotekos atvirame fonde esančiais spaudiniais ir kitais dokumentais naudotis tik toje bibliotekoje. Pernešti spaudinius ir kitus dokumentus į kitas patalpas galima tik leidus bibliotekos darbuotojui;
4.2.4. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą;
4.2.5. pasikeitus asmens dokumento duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir pan.), nedelsiant informuoti bibliotekininką;
4.2.6. bibliotekos patalpose laikytis tvarkos: netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir
bibliotekininkėms, kuprines ir paltus palikti bibliotekininkių nurodytoje vietoje.

 4.3. SKAITYTOJO ATSAKOMYBĖ:

4.3.1.pamestą ar sugadintą knygą ar vadovėlį skaitytojas privalo pakeisti tokiu pat ar bibliotekos vedėjos pripažintu lygiaverčiu leidiniu.
4.3.2. už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako tėvai ar globėjai;
4.3.3. baigęs mokyklą arba dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys ar iš darbo išeinantis mokyklos bendruomenės narys, privalo atsiskaityti su biblioteka;
4.3.4. tyčia sugadinęs bibliotekos turtą privalo atlyginti padarytą žalą, o įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas įspėjamas dėl netinkamo elgesio, gali būti informuotas klasės vadovas, mokyklos administracija, tėvai ar globėjai;

 5. BIBLIOTEKOS PAREIGOS IR TEISĖS

5.1. Biblioteka privalo:
5.1.1. informuoti skaitytojus apie savo spaudinių ir kitų dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;
5.1.2. užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais;
5.1.3. pastoviai tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą;
5.1.4. rūpintis knygų ir kitų spaudinių fondo atnaujinimu.

 

Parašykite komentarą