Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokykliniai metai – labai svarbus vaiko gyvenimo etapas. Tai – pereinamieji metai iš darželio į mokyklą. Priešmokyklinukas – dar ne mokyklinio amžiaus vaikas, jam tik penkeri, todėl ugdymo aplinka ir metodai turi būti glaudžiai siejami su ikimokyklinio ugdymo specifika, sudarant sąlygas natūraliai vaiko brandai.
Priešmokyklinio ugdymo samprata ir jį teikiančios institucijos
Bendroje priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje priešmokyklinis ugdymas apibrėžiamas kaip visuotinis, visiems prieinamas vienerių (išimties atveju – dvejų) metų trukmės institucinis vaikų nuo šešerių ar penkerių metų ugdymas (priešmokyklinio ugdymo grupėje), skirtas pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Juo tiesiogiai rūpinasi valstybė. Lietuvos Respublikos 2011 m. Švietimo įstatymo redakcijos 8 str. 3 skirsnyje pasakyta, kad normaliomis sąlygomis „priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai“. Tačiau to paties skirsnio antroji dalis sako, kad „priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau negu jam sueina 5 metai“.
 Reikėtų pažymėti, kad apibrėžime vartojama sąvoka „visuotinis“ nereiškia privalomumo. Tėvams paliekama teisė spręsti, ar leisti vaiką į priešmokyklinę grupę, ar ugdyti namuose. Bet kuriuo atveju, valstybė remia šį ugdymą, teikdama nemokamas švietimo pagalbas. Švietimo įstatymas numato, kad, tėvams pageidaujant, jokios priešmokyklinės grupės nelankančiam penkiamečiui ar šešiamečiui gali būti teikiama nemokama švietimo pagalba (logopedo, psichologo, specialiojo pedagogo paslaugos), taip pat konsultuojami tėvai vaiko ugdymo(si) klausimais. Išsamią informaciją apie šią pagalbą šeimai turi teikti vietos savivaldybės švietimo skyrius.
 Jeigu tėvai nusprendžia leisti savo vaiką į priešmokyklinę grupę (ji gali būti įsteigta lopšelyje- darželyje, darželyje, darželyje-mokykloje ar mokykloje), tuomet pasirašoma sutartis su ugdymo įstaiga. Joje įteisinami abiejų šalių susitarimai dėl priešmokyklinės ugdymo programos įgyvendinimo sąlygų ir / ar švietimo pagalbos, ugdymo įstaigos ir tėvų (globėjų) teisių ir pareigų. Sudarius sutartį, vaikas įrašomas į ugdymo įstaigos abėcėlinę knygą, formuojama asmens byla. Tik pasirašius priešmokyklinio ugdymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas tampa privalomas.
Priešmokyklinio ugdymo(si) tikslas
Priešmokyklinio ugdymo(si) siekiamybė yra padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų, kurių pagrindas – jau turimų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties plėtojimas. Šių vaiko kompetencijų plėtojimas sukuria sėkmingo ugdymo(si) mokykloje prielaidas, stiprina pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis jausmą. Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įsigytą patirtį. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje (Monkevičienė, 2002).
Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.
Priešmokykliniame amžiuje plėtojamos penkios kompetencijų grupės:
  • socialinė kompetencija – gyventi ir būti greta, kartu;
  • sveikatos saugojimo kompetencija – sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti;
  • pažinimo kompetencija – tyrinėti ir atrasti pasaulį;
  • komunikavimo kompetencija – klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti, išreiškiant save ir bendraujant su kitais;
  • meninė kompetencija – įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis.
Priėmimas. Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vaikai nuo gimimo iki 6 (išimtinais atvejais – iki 5) metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.
Priėmimo į ugdymo įstaigą  tvarką ir prioritetus nustato savininkas: savivaldybė, valstybė ar privatus steigėjas. Ketindami leisti vaiką į pasirinktą ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą įstaigos vadovui ar savivaldybei, jeigu priėmimas savivaldybėje yra vykdomas centralizuotai.
Priimant vaiką tarp tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos yra pasirašoma mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Pereinant iš ikimokyklinės į priešmokyklinę grupę turi būti pasirašoma nauja mokymo sutartis.
Pagrindiniai dokumentai

Parašykite komentarą