Teisės aktai

Gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Trakų rajono savivaldybės nutarimais ir gimnazijos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

  1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
  2. Valstybine švietimo strategija 2013-2020
  3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas
  4. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  5. LR Vyriausybės nutarimas „Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  6. LR sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Kiti teisės aktai:

LR Konstitucija
LR Darbo kodeksas
LR Civilinis kodeksas
LR Švietimo įstatymas
LR Biudžetinių įstaigų įstatymas
LR Specialiojo ugdymo įstatymas
LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
LR Mokslo ir studijų įstatymas

Comments are closed.