Neformalusis švietimas

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO TIKSLAS – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui atskleisti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus ir gebėjimus, plėsti akiratį, ugdyti tautinį tapatumą.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PRINCIPAI:
* lygių galimybių – vienodos galimybės įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus,
* aktyvumo principas – neformaliojo švietimo procesas organizuojamas taip, kad ugdytiniai būtų veiklūs,
* labilumo (lankstumo) principas – mokinys turi teisę keisti veiklos pobūdį arba visai jo atsisakyti,
* atvirumo principas – ugdymo veikla organizuojama taip, kad būtų žinoma mokyklos bendruomenei,
* pažangos principas – neformaliojo švietimo veikla orientuoja mokinį domėtis mokslo, meno, socialinės pažangos naujovėmis, moko bendrauti, siekti rezultatų.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KRYPTYS:
* sveika gyvensena, sportas,
* meninė raiška,
* etninė kultūra,
* kraštotyra,
* gamtosauga, ekologinis ugdymas,
* kita veikla.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO METODAI:
* susitikimai,
* šventės,
* koncertai,
* projektai,
* parodos,
* žaidimai,
* varžybos.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI:
* organizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius, galimybes,
* užsiėmimai mokiniams neprivalomi, juos renkasi pats mokinys,
* mokyklos taryba pritaria valandų paskirstymui atsižvelgdama į klasių komplektų skaičių ir mokyklos tradicijas.
* neformalaus švitimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį ir fiksuojama elektroniniame dienyne.

 Informacija tėvams

Tyrimas: neformaliojo švietimo įtaka jaunų žmonių gerovei


 

Parašykite komentarą