Specialiųjų poreikių mokiniai

Tai mokiniai, kurių galimybės yra ribotos dėl kokių nors įgimtų ar įgytų sutrikimų. Lietuvoje kas dešimtas mokinys turi specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto, emocijų, elgesio, socialinės raidos, kalbos ir komunikacijos, klausos, regos, judesio ir padėties, kompleksinių ir kitų raidos sutrikimų.

Kas nustato ar vaikas yra specialiųjų poreikių ir skiria pedagoginę psichologinę pagalbą?
Tėvai, mokytojai pastebi, kad vaikui sunku mokytis, nors ir įdedama daug pastangų. Tuomet, tėvams (globėjams, įtėviams) prašant ir sutinkant tai atlieka vaiko gerovės komisija ir švietimo pagalbos tarnyba. Vaiko gerovės komisija atlieka pradinį mokinio vertinimą švietimo pagalbos tarnyba atlieka pirminį ar pakartotinį vertinimą.
Mokiniui pritaikoma ugdymo turinys ir būdai: metodai, tempas, programos lygis (bendroji programa pritaikoma ar individualizuojama), numatoma specialistų pagalba.

Kaip ugdomi specialiųjų poreikių mokiniai ?
Specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.
Specialiųjų poreikių mokinių ugdymo turinys formuojamas vadovaujantis valstybės apibrėžtu ugdymo turiniu ir atsižvelgiant į individualias pagalbos ir paslaugų reikmes ugdymo procese, atsirandančias dėl asmens įgimtų ar įgytų sutrikimų ar (ir) nepalankių aplinkos veiksnių.
Specialiųjų poreikių asmenų ugdymas grindžiamas ugdymo individualizavimo principu: individualaus ugdymo plano sudarymas, ugdymo(si) metodų ir veiklos parinkimas siekiant, kad mokinys, turintis specialiųjų poreikių, įgytų bendrąjį dalyko, socialinį kultūrinį, technologinį raštingumą, pasiektų dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, baigtų vidurinio ugdymo programą, išlaikytų brandos egzaminus ir įgytų vidurinį išsilavinimą.
Jeigu, nepaisant teiktos pagalbos ir paslaugų, specialiųjų poreikių mokinys nepasiekia dalyko bendrojo kurso programoje numatyto patenkinamo pasiekimų lygio, tai bendrojo kurso programa mokiniui taikoma individualiai, o mokinio pasiekimai ir pažanga vertinami pagal jo gebėjimams individualiai pritaikytos (adaptuotos) programos numatytus pasiekimus.

Kaip programos pritaikomos specialiųjų poreikių mokiniams?
Atsižvelgiant į mokinio specialiuosius poreikius programos pritaikomos ar individualizuojamos.
Pritaikyta programa – specialiųjų poreikių mokiniui pritaikyta bendrojo lavinimo programa, leidžianti jam ugdytis pagal valstybinius išsilavinimo standartus.
Individualizuota programa – valstybinio išsilavinimo standartams neprilygstanti bendrojo lavinimo programa, pritaikyta specialiųjų poreikių mokinio gebėjimams ir realiam mokymosi lygiui.

Parašykite komentarą