Tėvų teisės, pareigos ir atsakomybė

Tėvų  (vaiko  globėjų/rūpintojų) teisės:

 • Gauti informaciją apie mokyklos siūlomą ugdymo turinį bei jo organizavimo būdus, individualias skirtingų gebėjimų vaikams, tarp jų ir ypač gabiems, programas.
 • Dalyvauti vaikui renkantis mokymosi kryptį.
 • Žinoti apie vaiko galimybes, baigus atitinkamas programas.
 • Reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas individualius gabumus ir valstybinius standartus atitinkantis ugdymas.
 • Gauti informaciją apie vaiko mokymosi rezultatus, elgesį, ugdymosi sąlygas, sveikatos patikrinimų metu nustatomą vaiko sveikatos būklę, mokinių saviraiškos poreikių tenkinimą.
 • Dalyvauti mokyklos savivaldoje, klasės tėvų savivaldoje ir turėti įtakos ugdymo turiniui, metodams, vertinimo formoms.
 • Gauti informaciją apie vidinį mokyklos gyvenimą.
 • Naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

Tėvų  (globėjų/rūpintojų)  pareigos  ir  atsakomybė:

 • Leisti vaiką į mokyklą. Užtikrinti punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą.
 • Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo ir mokymosi sąlygas, galimybes lankyti mokyklą ir mokytis pasirinkta mokymosi forma.
 • Bendradarbiauti su mokytojais ir vadovais sprendžiant vaiko ugdymo(si) klausimus, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, pedagoginę, sveikatos priežiūrą.
 • Dalyvauti klasės ir mokyklos tėvų susirinkimuose, Atvirų durų tėvams dienose.
 • Užtikrinti, kad vaikas įgytų pagrindinį išsilavinimą arba mokytųsi iki šešiolikos metų ir  motyvuotai rinktųsi tolesnę veiklos sritį.
 • Padėti savo vaikui (iki 14 m. ) pasirinkti dorinio ugdymo dalyką- tikybą ar etiką.
 • Kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį.
 • Operatyviai pranešti apie svarbius mokinio gyvenimo pasikeitimus – gyvenamosios vietos, globėjų kaitą, ligą ir kitus ugdymo organizavimui įtakos turinčius veiksnius; teikti reikalingus  dokumentus apie mokinį ir jo šeimą.
 • Pagal galimybes dalyvauti popamokiniuose renginiuose, ekskursijose, išvykose, klasės valandėlėse, budėti diskotekose.
 • Užtikrinti, kad vaikas į mokyklą atsineštų reikalingas mokymo priemones.
 • Apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo.
 • Laikytis mokymo sutartyje numatytų visų jos sąlygų bei dvišalių mokyklos ir šeimos įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką.
 • Atsako teisės aktų nustatyta tvarka už tinkamą ir tikslų pareigų, apibrėžtų mokyklos nuostatuose, mokymo sutartyje, vykdymą.

Parašykite komentarą