Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos posėdžiai 2019-2020 m.m.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkė, socialinė pedagogė ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai.
Mokyklos tarybai vadovauja mokyklos direktorius.
Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus, įskaitant mokslo metų pradžią ir pabaigą.

Mokytojų tarybos funkcijos:
1) svarsto mokymo eigą, ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
2) teikia siūlymus dėl mokyklos strategijos ir veiklos planavimo, aptaria ugdymo planų, Bendrųjų ugdymo programų ir išsilavinimo standartų įgyvendinimo klausimus;
3) svarsto mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo rezultatus;
4) tvirtina mokytojų atestavimo perspektyvinę programą;
5) priima nutarimus Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytais klausimais;
6) priima nutarimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnį kursą, šalinimo iš mokyklos, leidimo laikyti egzaminus, baigimo dokumentų išdavimo, apdovanojimo;
7) renka atstovus į mokyklos tarybą ir mokytojų atestacijos komisiją.

Grįžti

Parašykite komentarą