Brandumo įvertinimas

Vaikams, norintiems pradėti lankyti pirmąją klasę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 7 m., arba norintiems pradėti lankyti priešmokyklinę grupę, kai tais kalendoriniais metais jiems dar nesueina 6 m., turi būti atliktas brandos įvertinimas.
Tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.
Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

Brandumo įvertinimo tvarka

Vaikai dėl priešmokyklinės ir mokyklinės brandos vertinami nuo gegužės 1 iki rugpjūčio 31 dienos.
Vaiko brandumo įvertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų psichologai.
Išvada- rekomendacija pateikiama ugdymo įstaigai.
Sprendimus dėl vaiko mokymosi priima tėvai (globėjai), atsižvelgdami į Vaiko brandumo įvertinimo išvadą – rekomendaciją ir vaiko sveikatos būklę.

Brandumo įvertinimo rodikliai

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas remiantis brandumo mokyklai rodikliais, patvirtintais Švietimo ir mokslo ministro 1996 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1156. Šie rodikliai yra:

  • socialinis-emocinis brandumas: savęs suvokimas ir savigarba, elementari savikontrolė, susivaldymas, gebėjimas gyventi greta kitų (bendravimas, bendradarbiavimas, atsakomybė);
  • intelektinė branda: aktyvus domėjimasis pasauliu, jautrumas vaizdams, garsams, žodžiams (jutimų ir suvokimo brandumas), geri darbinės atminties įgūdžiai, probleminio mąstymo pradmenys, išlavėjusi kalba, gebėjimas įsivaizduoti, bandymas kurti;
  • nuostata ir pasirengimas tapti mokiniu: nusiteikimas eiti į mokyklą, domėjimasis knygomis, pasirengimas rašymui, elementarūs matematiniai vaizdiniai.

daugiau skaityti

www.smm.lt

 

Parašykite komentarą